ASSEMBLEES GENERALS DE LA SCG

 Nasi Vilà i Jaume Claramunt durant la seva exposició del projecte "Gnomònica Jove"

 

El passat dia 19 de juny de 2010, es van celebrar les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària de la SCG, en l'Institut La Mercè de Barcelona.

 Com ja es va anunciar, enguany s'ha convocat una assemblea Extraordinària per tal de proposar als socis dos importants temes: Acceptar l'oferiment de l'Institut La Mercè que posa a disposició de la SCG la seva adreça a fi de traslladar-hi la seva seu, i, recollint la suggerència d'alguns socis, expressada en anteriors assemblees, ampliar l'actual àmbit d'estudi de la SCG, que passaria a anomenar-se Societat Catalana de Gnomònica - Associació per a l'estudi del rellotge de sol i la mesura del temps.

 

 

 El rellotge de sol, objecte principal d'estudi de la SCG, està íntimament lligat a d'altres instruments i procediments de mesurar el temps, i la proposta que es va plantejar va ser deixar de tractar els quadrants de forma aïllada i exclusiva. D'altra banda, l'Institut La Mercè, que darrerament ens ha cedit les seves dependències tant per a dipositar el fons documental de la SCG com per a desenvolupar-hi les nostres activitats, posa, a més, a disposició dels nostres socis les seves aules-taller per a dur-hi a terme projectes que tinguin a veure amb els instruments relacionats amb la mesura del temps.

 Amdues propostes van ser molt ben rebudes per l'assemblea que va aprovar-les per unanimitat. En conseqüència, es va prendre l'acord de modificar els articles dels Estatuts que es refereixen tant  a la seu social de la SCG, com a la nova denominació acordada.

 A l'assemblea convocada amb caràcter ordinari, les diferents vocalies van informar de les activitats i projectes realitzats en el passat exercici. És de destacar els quatre números de La Busca de Paper apareguts des de la passada assemblea general (març 2009), amb una tirada actual de 350 exemplars. També es van esmentar les sis conferències impartides, l'excursió a Otos, i la visita a la Serra de Busa.

Com a projecte incentivador de l'estudi de la gnomònica entre les capes més joves de la població, cal fer esment de "Gnomònica Jove", nova secció dedicada a assessorar mestres i estudiants, de qualsevol nivell, que vulguin fer treballs sobre aquesta ciència. S'ha creat un nou apartat en el web de la SCG on ja hi han penjats alguns treballs de batxillerat basats en la gnomònica, i també un projecte de primer d'Arquitectura de la UB, tots ells assessorats per la SCG.

El nostre web va ser objecte d'una acurada anàlisi, que ens va donar molta informació sobre els nostres usuaris i els seus principals interessos, la qual cosa ens ajudarà a reforçar segons quins continguts. 

A l'àrea de socis,  els membres de la SCG podran  consultar la totalitat de temes tractats en aquestes assemblees ("Assemblees Generals Juny 2010"), i també s'hi podrà consultar el text dels nous estatuts aprovats ("Estatuts 2010").

 

Expedició al Pol Sud

Us acostem algunes de les imatges de l'expedició

pol1 t

Temps Universal