Skip to main content

Diseño y construcción de relojes de sol y de luna

  Colegio de Ingenieros de Caminos,Canales y Puertos
Madrid, 1997

Aquest llibre d'En Rafel Soler i Gayà, és la segona edició del que va publicar l'any 1989, encara que amb nom una mica diferent. Aquell tractava de "rellotges de sol" i aquest de "rellotges de sol i de lluna". Però hi ha més diferències.
L'obra ha passat de les 380 pàgines a 448, i conté 273 figures, 34 taules i 101 fotografies de quadrants i complexos gnomònics, moltes més que en l'edició anterior. Com en aquesta, està dividida en dues parts: en la primera s'exposen les fórmules i els mètodes de càlcul necessaris per al disseny i realització dels quadrants sense justificacions teòriques; aquestes, juntament amb les deduccions de les fórmules, es donen a la segona part a la que, a més, s'hi ha afegit un capítol sobre temes nous, entre ells els esmentats rellotges de lluna.
La primera part va dirigida a qui només interessa saber com construir un rellotge de sol sense aprofundir en els fonaments teòrics, i en la qual també s'hi indica els corresponents mètodes gràfics. Una sèrie de noves taules i gràfics faciliten el disseny dels quadrants sense haver de recórrer a d'altres fonts per obtenir les dades necessàries per a l'aplicació de les fórmules.
Hi és detallada la realització dels rellotges equatorials, horitzontals, verticals, oblics, cilíndrics, esfèrics, polièdrics, laterals, tòrics, polars, bifilars i de reflexió o "rateta". Un capítol hi és dedicat expressament als rellotges portàtils.
Hi ha una amplia informació complementària sobre estils decoratius, sobre dimensions i limitacions de línies, signes i lletres i sobre d'altres temes que l'experiència ha demostrat que s'han de conèixer. També hi podem trobar un bon repertori de lemes en llatí, castellà, català, francès, italià, occità i portuguès; en total n'hi ha 1767, dels quals 137 són en català i 32 en castellà.
La segona part va dirigida a qui, amb una certa formació matemàtica, vulgui conèixer la deducció de les fórmules utilitzades o la justificació dels mètodes emprats. La concordança entre els títols dels capítols de les dues parts fa possible una ràpida localització, en aquesta segona, de l'ampliació d'un tema vist a la primera.
L'últim capítol d'aquesta segona part està dedicat a aspectes no tractats en l'edició anterior. D'entre ells podem citar el disseny d'almucantarats, de rellotges lunars i de nocturlabis, i l'estudi de la insolació dels rellotges de sol.